Polityka Prywatności

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest IMEX-PIECHOTA Sp.k. z siedzibą  w Opolu (45-116) przy ul. Portowej 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000444512, NIP 754-247-68-14, REGON 531293637.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do Administratora Danych Osobowych. 

Oto jego dane kontaktowe: e-mail – imexpiechota@poczta.onet.pl, telefon – 77 / 454 31 41 

Adres pocztowy: IMEX-PIECHOTA Sp.k., ul. Portowa 7, 45-116 Opole z dopiskiem „dane osobowe”.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas:

 • wypełniania formularza kontaktowego na stronie www,
 • wypełniania formularzy, ankiet, porozumień w formie papierowej,
 • rozmów telefonicznych,
 • korespondencji elektronicznych e-mail,
 • składania zamówień i zapytań,
 • rozmów telefonicznych,
 • spotkań.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Nas?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy, jaką jest sprzedaż opału w formie stacjonarnej wraz z usługami pokrewnymi, tj. transportowymi i innymi (art. 6 lit. 1 lit. b RODO).

Co więcej jesteśmy zobowiązani do wypełnienia obowiązku prawnego w postaci dokumentowania sprzedaży poprzez faktury VAT oraz spełnienia wymogów Ustawy o podatku akcyzowym celem uzyskania przez Ciebie  ustawowego zwolnienia z tego podatku, jeśli masz do niego prawo (art. 6 lit. 1 lit. c RODO).

Dodatkowo przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych powyżej, na podstawie uzasadnionego interesu, którym jest kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności za Twoją zgodą - przez telefon celem informowania Cię o zmianach i nowościach w naszej ofercie sprzedaży (art. 6 lit. 1 lit. a RODO).  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Prosimy o podanie danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci sprzedaż i usługi wymienione powyżej.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, ponieważ nie będziemy mogli Ci wystawić faktury VAT za usługę. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

W przypadku przetwarzania danych osobowych za Twoją zgodą ich niepodanie przez Ciebie będzie skutkować brakiem możliwości otrzymywania informacji spersonalizowanych (ofert handlowych), korzystania z akcji promocyjnych, otrzymywania informacji o promocjach, wydarzeniach, akcjach i ofertach specjalnych.

Jakie masz uprawnienia wobec IMEX-PIECHOTA Sp.k. w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez IMEX-PIECHOTA Sp.k., cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś,

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe oraz jak długo je przechowujemy?

Twoje dane są przechowywane w okresach wskazanych poniżej oraz mogą zostać przekazane poniższym podmiotom:

Rodzaj przetwarzanych danych

Czas przechowywania danych

Współadministratorzy danych

Sprzedaż na terenie składu opału wraz z usługami pokrewnymi

5 lat zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2003 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) oraz z dnia 06 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3 poz. 11)

P.H.U. Piechota Adrian, ul. Kwoczka 46, 45-771 Opole

ANMAG Magdalena Piechota-Lazik, ul. Mehla 32, 45-771 Opole

Przesyłanie ofert marketingowych

Do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż 10 lat

j.w.

Ważne żebyś wiedział(a), że dane te wymagają przetwarzania dla celów podatkowych, rachunkowych i statystycznych, tj., co oznacza, iż mogą one (na ich żądanie) zostać udostępnione dla państwowych organów celno-skarbowych, urzędów statystycznych itp. oraz podmiotowi zajmującemu się prowadzeniem spraw księgowych Administratora, Administratorowi Systemów Informatycznych oraz naszemu Specjaliście ds. ochrony danych osobowych, jeśli zajdzie taka konieczność. Jeśli doszło do zakupu ratalnego dane te mogą zostać przekazane do Banku, który obsługuje płatności ratalne.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym IMEX-PIECHOTA Sp.k. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Czy przechowujemy pliki Cookies?

Przeglądanie strony www związane jest z przechowywaniem przez Administratora niektórych danych w Twoim komputerze w formie tzw. plików "cookies", aby automatycznie rozpoznawać Twój komputer podczas następnej wizyty na stronie.

Pliki “cookies” mają różnorodne funkcje np. umożliwią lepsze dostosowanie strony do Twoich zainteresowań. Nie są one szkodliwe dla komputera, a jedynie mają na celu ułatwienie pracy zarówno Administratorowi, jak i Tobie.

Aby umożliwić korzystanie z plików „cookies” uuprwaniony jesteś do wyrażenia zgody, która pojawi się na witrynie internetowej niezwłocznie po pełnym załadowaniu przeglądarki.

Nie masz obowiązku akceptowania plików „cookies” lecz akceptacja plików „cookies” pozwoli na w pełni funkcjonalne korzystanie ze strony www/

Poza tym masz możliwość korzystania z przeglądarki internetowej, która automatycznie i każdorazowo odrzuci możliwość korzystania z plików „cookies”. Co więcej, możesz również wyłączyć zapisywanie plików „cookies” z poziomu ustawień przeglądarki.